Taisyklės

 

Prekių pirkimo - pardavimo el. parduotuvėje tiande24.lt taisyklės

1.   Sąvokos

1.1.  Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Tauragės filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Robesta“, įmonės kodas 302714210, registruotos buveinės adresas Kosmonautų g. 12, Tauragė, LT - 72313, Lietuva.

1.2.  Pirkėjas - iš Pardavėjo įsigyjantis prekes veiksnus pilnametis fizinis asmuo; nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų) fizinis asmuo, turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus tuos atvejus, kai nepilnametis fizinis asmuo gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis); juridinis asmuo; visų išvardytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3.  Taisyklės - šios „Prekių pirkimo - pardavimo el. parduotuvėje tiande24.lt taisyklės“, nustatančios Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes, įsigyjant prekes tiande24.lt.

1.4.  El. parduotuvė - Pardavėjo internetinė parduotuvė tiande24.lt, kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo perkamų prekių sąrašas, asmeniniai, kontaktiniai, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys.

1.5.  Šalys - Pirkėjas ir Pardavėjas.

1.6.  Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

2.   Bendrosios nuostatos

2.1.  Šios Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas, atsakomybę ir kitą tvarką Pirkėjui įsigyjant prekes iš Pardavėjo (pateikiant asmeninius ar kitokius duomenis, teikiant El. parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdant šių prekių apmokėjimą ir kt.) ar bet kokiu būdu bei forma naudojantis El. parduotuvėje pateikta informacija ar duomenimis.

2.2.  Pirkėjas prieš pateikdamas užsakymą Pardavėjui privalo įdėmiai susipažinti su šiomis Taisyklėmis, ir patvirtinti tai padaręs. Pirkėjas patvirtina Taisykles su jomis susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su prekių pirkimo-pardavimo el. parduotuvėje tiande24.lt taisyklėmis“. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, taip pat garantuoja, kad jos jam yra aiškios, suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

2.3.  Pardavėjas, iškilus būtinybei, pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie pakeitimus informuojamas El. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui ir Pardavėjui taikoma ta Taisyklių redakcija, kuri galiojo Pirkėjo užsakymo pateikimo El. parduotuvėje metu.

3.   Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas

3.1.  Pirkėjas gali užsisakyti prekes El. parduotuvėje tiande24.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas tiande24.lt (susikurdamas savo asmeninę paskyrą; įvesdamas savo registracijos vardą, slaptažodį ar kitus duomenis);

3.1.2. internetu be registracijos tiande24.lt;

3.1.3. telefonu.

3.2.  Jei Pirkėjas perka prekes El. parduotuvėje tiande24.lt, pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, atlieka mokėjimą ir Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Jei Pirkėjas perka prekes telefonu, pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta Pirkėjui pateikus visus reikiamus duomenis sutarčiai sudaryti, užsakymui suformuoti bei pristatyti. Nuo šio momento Pirkėjas įsipareigoja už užsakytas prekes atlikti mokėjimą į UAB „Robesta“ atsiskaitomąją banko sąskaitą tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

3.3.  Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui jo nurodytu el. pašto adresu. Sudarius prekių pirkimo - pardavimo sutartį šios Taisyklės tampa neatskiriama pirkimo - pardavimo sutarties dalimi.

3.4.  Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas tiande24.lt duomenų bazėje.

3.5.  Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

4.   Pirkėjo teisės

4.1.  Pirkėjas turi teisę pirkti prekes tiande24.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3.  Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4.  Pirkėjas turi kitų teisių, numatytų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5.   Pirkėjo įsipareigojimai

5.1.  Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Jeigu Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako jas priimti, Pardavėjui pareikalavus, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. 

5.2.  Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją el. paštu info@tiande24.lt. Visos, dėl neinformavimo ar netinkamo informavimo atsiradusios išlaidos tenka Pirkėjui.

5.3.  Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie El. parduotuvės paskyros duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant el. paštu ar telefonu +370 632 52001 informuoti tiande24.lt administraciją. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir/ ar galimybės pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis.

5.4.  Pirkėjas visą komunikaciją su Pardavėju vykdo naudodamasis susisiekimo priemonėmis, nurodytomis skyriuje „Kontaktai“.

5.5.  Pirkėjas, naudodamasis El. parduotuve įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų tinkamo naudojimosi sąlygų pateiktų El. parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.   Pardavėjo teisės

6.1.  Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo panaikinti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.5.1. (internetinė bankininkystė) ar 8.5.2. (banko pavedimas) punktuose numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.2.  Jei Pirkėjas bando pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar bet kaip kitaip pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be atskiro perspėjimo apriboti, laikinai ar neribotam laikui sustabdyti jam galimybę naudotis El. parduotuve.

6.3.  Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį. Pardavėjas taip pat turi teisę nustatyti minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas Pirkėjo užsakymo pristatymas (atsižvelgiant ir į Pirkėjo pristatymo adresą). Šios sumos dydis nurodomas prie kiekvienos prekės aprašymo.

6.4.  Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7.   Pardavėjo įsipareigojimai

7.1.  Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir El. Parduotuvėje numatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, aiškiai ir suprantamai pateikti aktualią informaciją.

7.2.  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus Asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių 13 skyriuje, privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3.  Šių Taisyklių numatytomis sąlygomis ir atvejais Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.4.  Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Po Pardavėjo pasiūlymo Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus (už visą užsakymą arba tik už nepakeistą prekę (-es)) per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas ir atšaukti užsakymą pilnai arba dalinai. Grąžinami pinigai tokiais atvejais pervedami tik į mokėtojo (Pirkėjo) banko sąskaitą.

7.5.  Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

8.   Prekių kainos, apmokėjimo tvarka

8.1.  El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti bet kuriuo paros metu, 7 dienas per savaitę.

8.2.  Prekių kainos El. parduotuvėje nurodomos eurais ties kiekvienos prekės aprašymu. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo metu galiojančias ir Pardavėjo patvirtintas kainas. Į prekių kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

8.3.  Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakytų prekių kainos, jei Pardavėjas nenustato kitos, nemokamo prekių pristatymo Pirkėjui tvarkos (ir sąlygų).

8.4.  Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti El. parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

8.5.  Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.5.1. naudojantis elektronine bankininkyste. Tai išankstinis apmokėjimas Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjui, jo naudojamoje elektroninės bankininkystės sistemoje, sugeneruojamas išankstinis mokėjimas pagal jo pateiktą užsakymą. Naudojantis šiuo būdu saugiais mokėjimais rūpinasi Pirkėjo bankas, visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje ir jo serveriuose;

8.5.2. banko pavedimu. Tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus iš savo banko sąskaitos į Pardavėjo banko sąskaitą pagal pateiktą užsakymo informaciją (sąskaitą);

8.6.  Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes - patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8.7.  Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu el. pašto adresu iš karto po užsakymo užbaigimo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kitus duomenis.

8.8. Saugomas pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras Pirkėjas gali rasti prisijungęs prie savo paskyros tiande24.lt.

8.9. Minimali prekių krepšelio suma be pristatymo išlaidų turi būti 9,99 eurai, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM.

9.   Prekių pristatymas

9.1.  Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš 9.4. - 9.5. punktuose nurodytų prekių pristatymo būdų.

9.2.  Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Pirkėjo užsakytų prekių galutinės kainos dydį, pristatymo vietą ir pristatymo paslaugos tiekėją, jis pateikiamas atsiskaitymo už prekes proceso metu.

9.3.  Kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.

9.4.  Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka kurjerio prekių pristatymo į namus (darbovietę ar kt.) paslaugą:

9.4.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą (adresą);

9.4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats (ar kitas jo nurodytas asmuo) priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.5.  Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka prekių pristatymą į Omniva paštomatą:

9.5.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą (paštomato adresą);

9.5.2. Omniva paštomatuose galima atsiimti prekes kurios sveria mažiau nei 30 kg. Sunkesnės nei 30 kg prekės į siuntų savitarnos terminalus nėra pristatomos;

9.5.3. siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Omniva informavo Pirkėją sms žinute, kad prekę galima atsiimti. 

9.6.  Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti šių Taisyklių įtvirtinta teise atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties. Pirkėjui atsisakius sutarties ir esant išankstiniam prekių apmokėjimui Pardavėjas per 10 (dešimt) darbo dienų grąžina pinigus į mokėtojo (Pirkėjo) banko sąskaitą.

9.7.  Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.8.  Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo - priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo - priėmimo dokumente, laikoma, kad prekės yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekių komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktų prekių pakuotė yra pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos ir/ ar yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti prekės perdavimo - priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ ar prekių pažeidimo/ neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet, jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

9.9.  Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.10. Jei remiantis Taisyklių 9.4. - 9.5. punktais Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas panaikinamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas arba 5 eurų mokestį, jeigu pristatymo mokestis Pirkėjui nebuvo taikomas.

9.11. Jei remiantis Taisyklių 9.4. punktu prekių nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas panaikinamas.

10.   Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

10.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos prie prekės esančiame aprašyme. Pirkėjui rekomenduojama atidžiai perskaityti prekės aprašymą ir susijusią informaciją. Prekių aprašymuose pateikta informacija yra bendro pobūdžio, kur gali būti paminėtos ir ne visos prekės savybės.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad tiande24.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių nepriklausančio nuo Pardavėjo.

10.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją.

10.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą jiems nustato teisės aktai.

10.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

11.   Pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymas

11.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas sutartį sudarė įsigydamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) 6.367 str. 4d. nurodytas prekes.

11.2. Apie pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui privalo pranešti el. paštu info@tiande24.lt.

11.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties kol prekės dar nebuvo jam pristatytos, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo panaikinimą ir informuoja apie tai Pirkėją.

11.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties po to, kai prekės jau buvo pristatytos, arba jis jas jau buvo atsiėmęs, taikomos šios nuostatos:

11.4.1. teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei prekės nebuvo sugadintos arba iš esmės nepasikeitė jų išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos;

11.4.2. visos grąžinamos prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia pakuote;

11.4.3. grąžindamas prekes Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti jas, kad prekės nebūtų pažeistos ar kitaip sugadintos siuntimo metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą ar kitą informaciją, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti bei sugadinti transportavimo metu;

11.4.4. grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.

11.5. Jei Pirkėjas atsisakė pirkimo - pardavimo sutarties, pinigai jam grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą el. paštu, o jei prekės Pirkėjo nėra grąžintos Pardavėjui (ir jos nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 11.4.1 - 11.4.2 punktams), šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekių faktinio grąžinimo Pardavėjui dienos.

11.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo (Pirkėjo) banko sąskaitą.

12.   Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

12.1. Tinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

12.1.1. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, išskyrus minėtų taisyklių 17 str. 1 - 23 d. nurodytus atvejus. Remiantis „Mažmeninės prekybos taisyklių“ 17 str. Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę (jei ji patenka į minėtų taisyklių 17 str. 1 - 23 d. sąrašą) analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl LR CK 6.362 str. nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai sutinka Pardavėjas.

12.1.2. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.

12.1.3. Grąžinamų ir/ ar keičiamų prekių pristatymo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas.

12.1.4. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo (Pirkėjo) banko sąskaitą.

12.2. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo taisyklės

12.2.1. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai pažymėjo prekės perdavimo - priėmimo dokumente (jeigu nepažymėjo, taikomos šių Taisyklių 12.1. nuostatos) Pirkėjas gali reikalauti:

12.2.1.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus;

12.2.1.2. kad būtų atitinkamai sumažinta prekės kaina;

12.2.1.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra akivaizdžiai nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

12.2.1.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis šios sutarties pažeidimas. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo - pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis. Pirkėjui, norint atsisakyti pirkimo - pardavimo sutarties ir grąžinti prekes,  būtina el. paštu apie tai pranešti Pardavėjui info@tiande24.lt, pranešime privaloma nurodyti visas grąžinamas prekes ir pateikti prekių įsigijimo dokumentą.

12.2.2. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės perdavimo jam dienos.

12.2.3. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas Pardavėjui, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.

12.2.4. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

12.2.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo (Pirkėjo) banko sąskaitą.

12.2.6. Pinigai negrąžinami už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

12.2.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

12.3. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes

12.3.1. Jei Pirkėjui buvo pristatyta ne ta prekė, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 5 (penkias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją el. paštu info@tiande24.lt arba paskambinęs tel. nr. +370 632 52001.

12.3.2. Pardavėjas savo sąskaita įsipareigoja pasiimti tokią prekę ir ją pakeisti tinkama preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytos tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pirkėjo grąžinamos (Pardavėjo pristatytos ne tos) prekės turi atitikti 11.4.1 – 11.4.2 nuostatas.

12.3.3. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo (Pirkėjo) banko sąskaitą.

13.   Asmens duomenų apsauga ir privatumo taisyklės

13.1. Pirkėjas užsakydamas prekes El. parduotuvėje tiande24.lt turi pateikti Pardavėjui būtinus Asmens duomenis, kuriais jis gali tinkamai identifikuoti Pirkėją, pristatyti jo užsakymą, esant būtinybei susisiekti patikslinti informaciją ar naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.

13.2. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

13.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini skandžiam prekių užsakymo įvykdymui.

13.4. Registruodamasis Pirkėjas nesuteikia teisės jo elektroninį paštą, telefono numerį, adresą ar kitus Asmeninius duomenis naudoti rinkodaros tikslais, išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas pats registruodamasis pažymi, jog tokią informaciją nori gauti.

13.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi griežtai tik prekių pirkimo iš Pardavėjo, bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik išskirtiniais atvejais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

13.6. Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas naudoja atlikdamas pavedimus iš savo debetinių ar kreditinių sąskaitų Pardavėjui bankinėse sistemose, yra tvarkomi saugiai, naudojant saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatus.

13.7. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

13.8. Pirkėjas bet kada, nemokamai, turi teisę gauti informaciją kaip yra tvarkomi jo Asmens duomenys, juos koreguoti, blokuoti, panaikinti ar nesutikti, kad jie būtų tvarkomi Pardavėjo.

13.9. Prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui el. paštu info@tiande24.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą.

13.10.  Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės galimybės naudotis El. parduotuvės paslaugomis, Pirkėjo kompiuteryje (ar kt. įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją - slapukus (angl. cookies). Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo, kaip ankstesnio, pakartotinio El. parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, bei gali bet kada ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros El. parduotuvės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, priimdamas ir patvirtindamas šias Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma ši informacija. Tokį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją.

13.11.  Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos ir privatumo  nuostatomis, Pirkėjas praranda galimybę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

14.   Atsakomybė

14.1. Pirkėjas visa apimtimi atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

14.2. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam pateiktas rekomendacijas bei savo įsipareigojimus, nesusipažino su El. parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

14.3. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

14.4. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.

14.5. Jei Pardavėjo El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14.6. Pardavėjas neatsako už Pirkėjų (lankytojų) atsiliepimų ar kitokių komentarų turinį El. parduotuvėje. Tokiais atvejais, kai El. parduotuvės lankytojai skleidžia informaciją įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, platina, propaguoja ar reklamuoja pornografiją ir kitą Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią medžiagą, Pardavėjas kreipiasi į atsakingas institucijas ir perduoda turimą informaciją apie galimai vykdomą veiką (įskaitant ir turimus Pirkėjų (lankytojų) duomenis), o Pirkėjas (lankytojas) atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

14.7. Pardavėjas neatsako už El. parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi El. parduotuvė, teikimui.

14.8. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

15.  Rinkodara

15.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas ar žaidimus.

15.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

15.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

16.  Komentarų talpinimas

16.1. Pirkėjas turi teisę pareikšti savo nuomonę apie El. parduotuvėje esančias prekes, rašydamas komentarus  atsiliepimuose.

16.2. Pirkėjas sutinka ir garantuoja, kad komentarų turinys atitiks šiuos reikalavimus:

16.2.1. bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su komentuojama preke;

16.2.2. nebus reklaminio pobūdžio;

16.2.3. nebus klaidinantis ar įžeidžiantis, taip pat nebus vartojami necenzūriniai, netinkamos leksikos žodžiai;

16.2.4. nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių;

16.2.5. nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų.

16.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti bet kokius Pirkėjo komentarus, neatitinkančius aukščiau išdėstytų reikalavimų.

16.4. Pirkėjas (lankytojas) prisiima visą atsakomybę, jei jo veiksmai neatitinka išdėstytų komentarų talpinimo reikalavimų.

17.  Intelektinės nuosavybės apsauga

17.1. El. parduotuvės svetainės turinys (vaizdinis, tekstinis ir kt.) yra UAB „Robesta“ ar prekių tiekėjų intelektinė nuosavybė, saugoma įstatymų. Kopijuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti bei platinti be raštiško UAB „Robesta“ sutikimo griežtai draudžiama. Taip pat draudžiama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo kituose tinklalapiuose daryti nuorodas į tiande24.lt. Tinklapyje esančią informaciją be Pardavėjo sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais, numatytais Lietuvos Respublikos Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme.

18. Baigiamosios nuostatos

18.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.

18.2. Pirkėjo ir Pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes tiande24.lt el. parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

18.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami taikiu, derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

Meniu

Nustatymai

QR kodas

Susikurkite paskyrą ir galėsite išsaugoti patinkančias prekes.

Prisijungti