Privatumo politika

 

Privatumo politika

1.      Sąvokos

1.1.    Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorius, tokius, kaip vardas ir pavardė, asmens identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys ir pan., arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.2.    Pardavėjas, Duomenų valdytojas - UAB „Robesta“, Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Tauragės filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo, įmonės kodas 302714210, registruotos buveinės adresas Kosmonautų g. 12, Tauragė, LT - 72313, Lietuva., el. pašto adresas - info@tiande24.lt, telefono numeris +370 632 52001.

1.3.    Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.

1.3.1. Pirkėjas - iš Pardavėjo įsigyjantis prekes veiksnus pilnametis fizinis asmuo; nepilnametis (nuo 14 iki 18 metų) fizinis asmuo, turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą (išskyrus tuos atvejus, kai nepilnametis fizinis asmuo gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis); juridinis asmuo; visų išvardytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.3.2. El. parduotuvė (Svetainė) – parduotuvė, esanti adresu tiande24.lt

1.3.3. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis tiande24.lt.

1.4.    Taisyklės – Pardavėjo patvirtintos ir galiojančios „Prekių pirkimo - pardavimo el. parduotuvėje tiande24.lt taisyklės“.

1.5.    Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu pasiūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir/arba teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

1.6.    Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.

2.      Bendrosios nuostatos

2.1.    Ši Privatumo politika skirta išsamiai informuoti, kaip Svetainėje www.tiande24.lt renkama, kaupiama ir tvarkoma informacija, iš kurios galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo (t.p. naudotojo) tapatybę (vardas, pavardė, lytis, el. pašto adresas, adresas, kt. duomenys, kurie pateikiami lankantis Svetainėje ir/ar įsigyjant prekes/ paslaugas), bei supažindinti kokie Slapukai (ang. cookies) joje naudojami.

2.1.1. Privatumo politikos tikslas - apsaugoti ir ginti tiande24.lt Pirkėjų ir visų naudotojų Asmens duomenis nuo neteisėto ar nesąžiningo naudojimo.

2.1.2. Pardavėjas, veikdamas kaip asmens Duomenų valdytojas (Asmens duomenų apsaugos valdytojų registro identifikavimo kodas - 0000000), turi teisę tvarkyti Pirkėjų Asmens duomenis, šioje Privatumo politikoje ir Taisyklių nustatyta tvarka.

2.1.3. UAB „Robesta“ gerbia ir saugo visų savo Pirkėjų privatumą, bei užtikrina Asmeninės informacijos, pateiktos naudojantis Svetainės priemonėmis, saugumą ir konfidencialumą, pagal Privatumo politikoje išdėstytas sąlygas. Privatumo politika yra sudėtinė ir neatskiriama Taisyklių dalis.

2.2.    Pirkėjas, ar bet kuris kitas Svetainės naudotojas, laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą (kai registruodamiesi, pirkdami ar kitaip pateikdami Asmeninius duomenis Svetainėje prie Privatumo politikos teksto ar prie teiginio „Sutinku, su Privatumo politikos nuostatomis“ pažymi „varnelę“) tvarkyti jo Asmens duomenis. Pirkėjas suteikia teisę Pardavėjui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose tiande24.lt dokumentuose. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šia Privatumo politika bei joje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos ir privatumo nuostatomis, jis praranda galimybę pirkti ir naudotis tiande24.lt teikiamomis paslaugomis.

2.3.    Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į ateitį.

2.4.    Pirkėjo Asmens duomenys, o taip pat bet kokia kita Pardavėjo surinkta su Svetainės naudotoju susijusi informacija gali būti teikiama į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje bei Taisyklėse.

2.5.    Atsiradus galimam Privatumo politikos pažeidimui, pretenzijoms, ar turint klausimų bei pageidavimų dėl Privatumo politikos galiojimo ar jos taikymo, bet kuris suinteresuotas asmuo į Pardavėją gali kreiptis el. paštu info@tiande24.lt, o neatidėliotinais atvejais,  telefonu +370 632 52001. Į paklausimus, gautus raštu, Pardavėjas atsako pirmai galimybei atsiradus, bet ne ilgiau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos.

3.      Anonimiškumas

3.1.    Svetaine galima naudotis anonimiškai (renkama tik anoniminė informacija). Tokiu būdu saugiai naudotis Svetaine gali visi lankytojai, kurie nėra prisijungę prie savo asmeninės paskyros, bet tik iki tokio momento, kol nusprendžia Svetainėje atlikti tokius veiksmus, kurie reikalauja atskleisti Asmeninę informaciją (pvz. susikurti asmeninę paskyrą ar prisijungti prie jos, pateikti prekių ir/ar paslaugų užsakymą ar kt. (įskaitant užsakymo pateikimą svečio teisėmis).

3.2.    Svetainė automatiškai nerenka jokios naudotojų Asmeninės informacijos, tačiau Svetainėje gali būti automatiškai renkami anoniminiai duomenys, tokie kaip: Slapukų duomenys;  įprastai sistemos administratorių renkama informacija; prisijungimo žurnaluose esanti informacija, tokia kaip, IP adresas, prisijungimo platforma ir interneto naršyklė, interneto paslaugų tiekėjas ir puslapio adresas, iš kurio naudotojas atėjo į Svetainę; duomenys, kurie archyvuojami ir naudojami statistinei analizei ir Pardavėjo reklamos efektyvumo įvertinimui, tokie kaip, svetainės krovimosi laikas, naudotojo naršyklės rūšis, informacija esanti slapukuose ir kt.

3.3.    Anoniminė informacija yra automatiškai surenkama ir saugoma tol, kol bus automatiniu ir/ar rankiniu būdu ištrinta. Anoniminė informacija renkama ir tvarkoma todėl, kad kiekvienas Svetainės naudotojas, kuris nėra prisijungęs prie savo asmeninės paskyros, galėtų kokybiškai naudotis Svetaine, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo techninis administravimas, o taip pat siekiant optimizuoti Svetainės ir kartu klientų aptarnavimą, bei vidinės statistikos tikslais.

4.      Duomenų rinkimas ir naudojimas

4.1.    Asmeninės informacijos rinkimo tikslas – užtikrinti, kad operacijos, atliekant veiksmus Svetainėje ir įsigyjant prekes, vyktų sklandžiai ir be trukdžių, visos operacijos būtų saugios, veiksmingos ir individualiai orientuotos.

4.2.    Pardavėjas užtikrina, kad Asmens duomenys bus tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

4.3.    Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo (t.p. naudotojo) nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti El. parduotuvėje tiande24.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose, apklausose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros  tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas ar naudotojas (iš anksto) suteiks ir nepanaikins.

4.4.    Pirkėjui (t.p. naudotojui) prisijungus prie savo paskyros (ar kitokiu būdu Svetainėje pateikus Asmens duomenis), Pardavėjas renka ir saugo Asmeninę informaciją, kuri gali identifikuoti ją pateikusį asmenį. Šiuo atveju gali būti renkama ir saugoma tokia Asmeninė informacija:

4.4.1. vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, adresas, amžius, lytis ir bet kokia kita informacija pateikiama naudotojo asmeninėje paskyroje;

4.4.2. visa finansinė informacija, kurią Pirkėjas pateikia įsigydamas prekes, kartu pageidaudamas gauti prekių pirkimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą);

4.4.3. duomenys apie veiksmus, kuriuos Pirkėjas atlieka Svetainėje (užsakymų istorija, patinkančių ar norimų prekių sąrašai, komentarai apie prekes ir kt.);

4.4.4. informacija apie įrenginį, kuriuo naudotojas prisijungia prie Svetainės (kompiuteris, mobilusis telefonas ar kt.);

4.4.5. informacija, susijusi su veiksmais įsigyjant prekes ar naudojantis Svetaine, įskaitant unikalų įrenginio numerį (IP), informaciją apie prisijungimą, puslapių peržiūros statistiką ir pan.

4.4.6. visa kita Asmeninė informacija, kurią naudotojas pateikia Svetainėje ar kuri nėra atskirai aprašyta šioje Privatumo politikoje (pvz. pasirinkimą gauti (arba negauti) Pardavėjo reklaminius pasiūlymus, informacija, susijusi su kreipimuisi į Pardavėją ir pan.).

4.5.    4.4.1-4.4.6 punkte nuodyti Asmens duomenys yra saugomi viso Pardavėjo ir Pirkėjo (naudotojo) bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 metų nuo šio laikotarpio pabaigos.

4.6.    Asmeninė informacija gali būti renkama ir saugoma tokiais tikslais:

4.6.1. naudotojų atpažinimo Svetainėje ir paskyrų administravimo;

4.6.2. tinkamo prekių užsakymo įvykdymo (parduodant, apdorojant, keičiant ir pristatant prekes Pirkėjui) bei prieigos prie Svetainės siūlomų paslaugų ir informacijos užtikrinimo;

4.6.3. Svetainės tobulinimo ir geresnio naudotojų poreikių ir pageidavimų įgyvendinimo (tai taip pat ir tokia informacija, kurią Pardavėjas surenka naudotojui registruojantis ar dalyvaujant apklausose ir pan.);

4.6.4. pretenzijų ir skundų nagrinėjimo (tokiems esant);

4.6.5. vykdant klientų demografinius tyrimus;

4.6.6. užkertant kelią ar tiriant galimai neleistinus ar neteisėtus veiksmus Svetainėje;

4.6.7. informavimo apie Pardavėjo prekes;

4.6.8. vykdant Tiesioginę rinkodarą (turint atskirą naudotojo/Pirkėjo sutikimą);

4.6.9. teikiant kitas paslaugas/pagalbą naudotojui ar tokiais tikslais, kurie nurodomi konkrečiu atveju, kai informacija renkama;

4.6.10.    tiesioginiam susisiekimui su Pirkėju (el. paštu ar telefonu, siekiant informuoti apie užsakymo vykdymą, Svetainės atnaujinimus ar kitą svarbią informaciją).

4.7.    Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, naudotojas turi pateikti Pardavėjui raštu info@tiande24.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

5.      Teisės ir pareigos

5.1.    Kiekvienas Pirkėjas (t.y. naudotojas) sukurdamas asmeninę paskyrą Svetainėje privalo pateikti registracijos formoje nurodytus Asmeninius duomenis, o juos pateikęs asmuo užtikrina savo duomenų (įskaitant el. pašto adresą) teisingumą.

5.2.    Pirkėjai gali bet kuriuo metu prisijungti prie savo asmeninės Paskyros ir savarankiškai valdyti savo registracijos formoje pateiktą Asmeninę informaciją: keisti, atnaujinti ar pašalinti duomenis. Paskyroje Pirkėjai taip pat gali gauti visą aktualią informaciją apie jų prekių užsakymus, pirkimų statusą ir kt.

5.3.    Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją ir reikalauti, kad Pardavėjas pateiktų visą informaciją apie jo duomenis, kuriuos tvarko Pardavėjas, o tiksliau iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti. Informacija Pirkėjui (prieš tai jį tinkamai identifikavus) pateikiama jo nurodytu el. pašto adresu.

5.4.    Pirkėjas taip pat turi teisę reikalauti pakeisti, papildyti, atnaujinti, pašalinti Asmeninius duomenis ar ištaisyti klaidas. Jis taip pat turi galimybę prieštarauti Asmeninės informacijos naudojimui Tiesioginės rinkodaros tikslais. Minėtu atveju būtina susisiekti su Pardavėju el. paštu info@tiande24.lt ir išreikšti tokią valią.

5.5.    Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie tiande24.lt slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam pasidarė prieinami, ir iš karto apie pažeidimus informuoti Pardavėją. Jei Pirkėjas mano, kad jo slaptažodžiu be jo sutikimo ar žinios (neteisėtai) gali pasinaudoti kitas asmuo, apie tai turi nedelsiant pranešti Pardavėjui telefonu +370 632 52001 arba el. pašto adresu info@tiande24.lt. Jei Pirkėjo registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju. Visos su slaptažodžio praradimu atsiradusios pasekmės atitenka informaciją atskleidusiam asmeniui.

5.6.    Asmeninės paskyros slaptažodis yra prisijungimo raktas. Prisijungus prie savo paskyros jį galima bet kuriuo metu keisti ar atnaujinti. Kuriant slaptažodį rekomenduojama naudoti unikalius skaičius, raides (taip pat didžiąsias) bei ženklus. Jei Pirkėjui panaudojus visas Svetainės slaptažodžio priminimo galimybes nepavyksta prisijungti prie asmeninės paskyros, jis turi kreiptis į Pardavėją Svetainėje nurodytais kontaktais.

5.7.    Jeigu naudotojas nebepageidauja, kad Pardavėjas tvarkytų jų Asmeninę informaciją, apie tokį atsisakymą jis turi raštu pranešti Pardavėjui. Gavęs tokį prašymą Pardavėjas netenka teisės tvarkyti pareiškėjo Asmens duomenis, o pastarasis netenka galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų el. parduotuvėje tiande24.lt. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę saugoti Asmeninę informaciją iki paskyros panaikinimo (duomenų ištrynimo).

5.8.    Asmeninė informacija Svetainėje gali būti saugoma ne ilgiau kaip 5 metus po paskutinio naudotojo prisijungimo prie paskyros. Nepaisant to, Pardavėjas pasilieka teisę nustatyti atitinkamai trumpesnį arba ilgesnį Asmeninės informacijos saugojimo terminą.

6.      Informacijos atskleidimas

6.1.    Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti (t.p. neparduoti, neišnuomoti ir neplatinti) Pirkėjo/naudotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

6.1.1. Pardavėjo partneriams – duomenų tvarkytojams (tretiesiems asmenims tiek Lietuvoje tiek už jos ribų), kuriuos Pardavėjas, vykdant prekių užsakymą ar teikiant kitas paslaugas, pasirenka kaip paslaugų tiekėjus (teikiantiems prekių pristatymo, mokėjimų surinkimo, Tiesioginės rinkodaros, automatinių el. laiškų siuntimo, Svetainės palaikymo ir priežiūros ar kitas paslaugas, padedančias atlikti Privatumo politikoje ar Taisyklėse atskirai neapibrėžtas operacijas);

6.1.2. teisėsaugos institucijoms, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką, jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ar jas tirti; arba kitoms institucijoms, kai to reikalaujama įgyvendinant teisėtas ir pagrįstas taisykles (pvz. atsakant į gautus skundus, ar kai pažeidžiamos trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai ir kt.);

6.1.3. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui.

6.2.    Pirkėjo (t.y. naudotojo) nurodyti Asmeniniai duomenys ir informacija gali būti žinoma tik Pirkėjui, Pardavėjui ir Pardavėjo partneriams, kurie privalo išlaikyti šių duomenų konfidencialumą ir už kurių veiksmus tiesiogiai atsako Pardavėjas.

6.3.    Pardavėjas tretiesiems asmenims (partneriams) teikia minimalų naudotojų Asmeninės informacijos kiekį ir tik tiek, kiek reikia Privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Partneriai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Pardavėjo nurodymus.

6.4.    Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio rašytinio Pardavėjo (Duomenų valdytojo) leidimo.

6.5.    Svetainėje gali būti nuorodų į kitus tinklapius. Šių tinklapių turinio Pardavėjas nekontroliuoja ir už jų turinį (taip pat ir Privatumo politikas) neatsako.

7.      Duomenų apsauga

7.1.    Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog pateikti Asmens duomenys tiande24.lt būtų maksimaliai apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

7.2.    Kiekvienu atveju Asmens duomenis gavęs Pardavėjas taiko griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu. Nors Pardavėjas ir įsipareigoja dėti visas pastangas, kad apsaugotų naudotojų asmens duomenis, visgi tai nereiškia, kad perduodant Asmens duomenis ar juos kitaip tvarkant bus pasiektas absoliutus saugumas. Todėl kiekvieną kartą perduodami bet kokią Asmeninę informaciją naudotojai prisiima ir su jos perdavimu susijusią galimą riziką.

7.3.    Plačiau apie saugų duomenų perdavimą Svetainėje - „Saugus pirkimas“ skyrelyje.

8.      Reklama ir apklausos

8.1.    Pardavėjas gavęs išankstinį naudotojo sutikimą (pildant registracijos, naujienlaiškio ar kitas formas) gali siųsti (el. paštu ar sms) komercinę, reklaminę ar kitą informaciją. Toks sutikimas nėra būtinas prekių užsakymų vykdymui ir gali būti bet kada atšauktas. Jeigu Pirkėjas nepateikė sutikimo registracijos metu, tačiau vėliau pageidauja tokį sutikimą pateikti, tai galima padaryti asmeninės paskyros skyrelyje „Informacija“, arba parašius apie savo pageidavimus el. pašto adresu info@tiande24.lt.

8.2.    Pirkėjas negali atsisakyti gauti iš Pardavėjo administracinės informacijos, susijusios su prekių įsigijimu, Pardavėjo teikiamomis paslaugomis ar Svetaine (įskaitant Taisykles, teisinę informaciją), išskyrus atvejus, kai paskyra panaikinama.

8.3.    Siekiant sužinoti, kam naudotojai teikia pirmenybę lankydamiesi Svetainėje bei įsigydami prekes, Pardavėjas gali atlikti apklausas. Šios apklausos yra neprivalomos. Tokių apklausų duomenys išlieka anonimiški, nebent konkrečios apklausos atveju būtų nurodyta kitaip.

9.      Slapukų naudojimas

9.1.    Naudotojas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo įrenginyje (kompiuteryje, telefone ir kt.) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai.

9.2.    Svetainėje naudojami Slapukai, tam kad:

9.2.1. bet kuris naudotojas turėtų pilnavertes galimybes naudotis El. parduotuvės paslaugomis ir įrankiais, Svetainė veiktų taisyklingai, bei būtų užtikrinamas patogus naršymas (pvz. sesijos po prisijungimo išlaikymas, nustatymų atsiminimas, naudotojo atpažinimas, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimas ir pan.);

9.2.2. Naudotojui galima būtų gauti kokybišką reklamą ir komercinius pranešimus (Tiesioginė rinkodara);

9.2.3. Pardavėjas galėtų rinkti teisingus statistinius Svetainės duomenis (sistemos tobulinimui);

9.2.4. Pardavėjui būtų galimybė analizuoti tinklapio naudojimo ir populiarumo rodiklius (pasitelkiant „Google Analytics“ - informacija kaupiama už Lietuvos ribų).

9.3.    Visi Svetainėje naudojami Slapukai gali būti laikini arba nuolatiniai. Laikini Slapukai galioja ir nėra pašalinami iki tol, kol naudotojas naršo savo naršyklėje; nuolatiniai Slapukai nėra pašalinami po naršyklės uždarymo, o juose saugoma informacija palengvina vėlesnę prieigą prie asmeninės paskyros (slaptažodis, el. pašto adresas ir pan). Tokie Slapukai pagreitina ir palengvina naudojimąsi Svetaine.

9.4.    Naudotojai savo naršyklės programinės įrangos pagalba bet kuriuo metu gali blokuoti Slapukų naudojimą ir pašalinti nuolatinius Slapukus, tačiau Slapukų blokavimas ar apribojimas gali neigiamai paveikti kai kurias Svetainės funkcijas.

9.5.    Svetainėje naudojami šie Slapukai:

10.  Baigiamosios nuostatos

10.1.Pardavėjas pasilieka teisę keisti, koreguoti ar papildyti šią Privatumo politiką ir bet kurią su ja susijusią informaciją Taisyklėse nustatyta tvarka. Apie Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus naudotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo politikos redakciją paskelbiant tiande24.lt ar atskiru asmeniniu pranešimu.

10.2.Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.

 

 

Meniu

Nustatymai

QR kodas

Susikurkite paskyrą ir galėsite išsaugoti patinkančias prekes.

Prisijungti